Lucky donor

As per sthai swarna stambh yojana at Shree Abhinav Mahavir Dham , donor who gives Rs 1,11,111/- as a contribution will be honoured by putting his name , surname, & village name on granite Stone. He will also be remembered as per his Date by putting up his name on a wall located outside office premises. Donor can give his own birth date or death anniversary date or any other date as a remeberance.


Persent Contributors of Scheme


S.No. Name Gautra Village
1 Sh. Punamchand Jasrajji Varadriya Naralai
2 Sh. Ummedmal Poonamchandji Sakriya Nana
3 Sh. Shashtilal Mannaji Shobhavat Varadriya Khivandi
4 Sh .Kantilal Kheemarajji Ratan Chand. Valdriya Ghanerav
5 Sh. Futtermal Jouharmalji Nad Gauta Solanki Gooda Baalotan
6 Sh. Sohanlal Javanamalji Nimb Solanki Lunava
7 Sh. Mangilal Kesharimal ji Phagniya Lunava
8 Sh. Kapoorchand Poonamchand ji jang paoli Pachindra Shivanganj
9 Sh. Champalal Kapoor Chand jang paoli Pachindra Shivanganj
10 Mrs. Umrahabai Pukhraj ji Jain Bali
11 Sh. Tarachand Ghisharam ji Ghurjar Desuri
12 Sh. Sakalchand Donaiji Panchag Gotra Chauhan Takhtgarh
13 Sh. Mulchand Poonamchand ji Carcea Koselao
14 Sh. Vinay chand Vardi chandji Dakhni Chandrai
15 Sh. ratanchandra kapoorchand ji Family Sheoganj
16 Mrs. Sway Manchiben Bharamlaji Sanghvi Family Lob Gautra Koselao
17 Sh. Amrutlal Bhabhutmal ji Solanki Lunawa
18 Sh. Raichand Fulchand ji Dungar Chahan Dayalpura
19 Sh. Narandrakumar Meghraj ji Sakriya Sanderao
20 Sh. Babulal shermalji Chauhan Bali
21 Mrs. Sa. Sakubai Kundarmal ji Bamania Gauta Chauhan Takhtgarh
22 Sh.Ghisulal Hajarimalji Ambavat Bera
23 Mrs. Manchiben Pannalalji haste Bhavanalal P. Shah Kansi Gauta Tur Sheoganj
24 Sh. Babulal sheramalji Gurjar Lunava
25 Mrs. Sajjanben Bhabtumalji Siroya Chauhan Parmar Sumerpur
26 Mrs. Kamalaben Futterlal Hazarimalji Siroya Sheonganj
27 Mrs. Lankaben Kantilalji Sakria Bankali
28 Mrs. Jiviben Shantilalji Mannaji Valdriya Khivandi
29 Sh. Pannalal Lalchandji Lob Gautra Chauhan Barlud
30 Mrs. Bhuriben Chatrabhanji Mouthliya Khivandi
31 Sh. Shantilal Nathalji Sakriya Bancali
32 Mrs. Shantiben Kesharimalji Cousin Gautra Tur (Palladi M) Sumerpur
33 Sh. Kesharimal Hazarimalji Kasya Gautra Tur (Palladi M) Sumerpur
34 Mrs Praveenaben Kiran Kumarji Mr. Vansh Parmar Gauta Chandarai
35 Mrs. Shantiben Ambalalji Amichandji Wardariya Gooda Balotan
36 Mrs. Shantibai Wenchandji Raghunathamal ji Beda
37 Sh. Harakchand Himmatalam ji Kapoorchandji Kashya Gautra Tur Sheoganj
38 Sanghvi Mrs. Pandevi Mohanlalji Mutha Chennai
39 Sh. Kishor Walchand ji Khimavat Khimel
40 Sh. Jethibai Mishrimal Varadaji Parmar Koselaw
41 Mrs. Magiben Ramchandraji Gurjar Bijapur
42 Mrs. Sevantiben Ghasulalji Ambavat Beda
43 Sh. Tejram bhvutmalji Ambavat Beda
44 Mrs. Lilaben Jugrajji Goyal Sadri
45 Sh. Inderimal Guneshmal ji jain Loub Goutra Chouhan Khimada
46 Shangvi Sh. RatanChand ji Lumbaji Kashya Goutra Tur Parivaar Guda Balotan
47 Mrs. Khanchan Ben Hastimal ji Muthaliya Rani Gaon
48 Mrs. Leelaben RameshChand ji Himmatmal ji Godani Desuri
49 Mrs. Shusheela Ben Heera Chand ji Foujmal ji Sakriya Sanderao
50 Mrs. Leelaben Mohanlalaji Devichand ji Mehta Rohida
51 Jain Metel Roling Mills Chennai
52 Sanghvi Shantilal Sakalchand ji Panchag Gotra Chauhan Takhtgarh
53 Sh. Meghraj Jasraj ji Sakriya Sanderao
54 Mrs. Jivibai Meghrajaji Sakriya Sanderao
55 Sh. Narandrakumar Meghraj ji Sakriya Sanderao
56 Mrs. Minaben Narendakumarji Sakriya Sanderao
57 Isha Nishantkumar Sakriya Sanderao
58 Sh. Sukanraj Pukhrajji Bangla Koselao
59 Mrs. Kamlabai Kantilal ji Mouthliya Khivandi
60 Sh. Kantilal Udaychand ji Mouthliya Khivandi
61 Sh. Shatilal Chogamal Tilawat Paldi Jaud
62 Mrs. Vimalabai Shantilal ji Tilawat Paldi Jaud
63 Let shri Sha. Sardar Lal Ladaji Mouthliya Khivandi
64 Mrs. Chhinnabai Jethmalji Jain Bali
65 Mrs. Ushadevi Bharatkumar ji Jain Bali
66 Mrs. Wanibai Sohanlalji Sakriya Takhtgarh
67 Mrs. Gangabai Pratapchand ji Gulabchand ji Mandawiya Chauhan Sumerpur
68 Sh. Rameshkumar Ravindra Kumarji Suresh Kumar Mandawiya Chauhan Sumerpur
69 Sh. Pukhraj HazarmimalJi Bhagwaji Ratanpuriyya Chauhan Sheoganj
70 Mrs. Vimlabai Pukhrajajji Hazarmalji Ratanpuriyya Chauhan Sheoganj
71 Sh. VardiChand Kapoor Chand ji Dhakhani Chandrai
72 Sh. Puribai vardichand ji Dhakhani Chandrai
73 Mrs. Vaktavaribai Dev Raj ji Chouhan Bali
74 Mrs. Leelaben Babu lal ji Chandulal ji Kothari Bankali
75 Sh. Mahesh kumar Jawharlal anil kumar ji Kothari Bankali
76 Mrs. Laxmiben Prarsmal ji Dharmichand ji Sheoganj
77 Mrs. Reshmibai Walchand ji Premchand ji Chouhan Bali
78 Mrs. Lehribai Jivraj ji Premchand ji Chouhan Bali
79 Mrs. Chogibai Kasturchand ji Pratap ji Sakriya Sheoganj
80 Mrs. Shantibai Devichand ji Jawanmal ji Sakriya Sumerpur
81 Mrs. Sukibai Shankarlal ji Chunnilal ji Sakriya Sanderao
82 Gevarchand shankarlal ji chunnilal ji Sakriya Sanderao
83 Manfulla Gevarchand ji Shankar lal ji Sakriya Sanderao
84 Shri Kushal kumar Gevarchand ji Shankarlal ji Sakriya Sanderao
85 Shri Safalkumar Gevarchand ji Shankarlal ji Sakriya Sanderao
86 Mrs. Kamlaben Mohanlal ji Pukhraj ji Kothari Bankali
87 Mrs. Gajrabai chunnilal ji jawanmal ji Kothari Bankali
88 Mrs. Nandabai Dayalal ji Jawanmal ji Kothari Bankali
89 Sh. Prakashraj Rajmal ji Gool Sheoganj
90 Mrs. Ishalidevi Prakashraj ji Gool Sheoganj
91 Sh. Sanjeev Pradeep Vikram Prakashraj ji Gool Sheoganj
92 Shri Manohar lal Gangabai Kundanmal ji Parmar Falna-Mundara
93 Sh. Ratanchand Sheshmal ji Gadliya Sheoganj
94 Maggi, Jethi, Ratan, Basti Charitable Trust Sheoganj
95 Sh. Madanlal Mancalal ji PonamChand ji Jodha ji Priwar Sheoganj
96 Mrs. Sundarben Madan lal ji Mansha lal ji Jodha ji Priwar Sheoganj
97 Sh. Hastimal Anopchand ji LaxmiChand ji Kashya Parmar Sanderao
98 Mrs. Leeladevi Hastimal Anopchand ji Kashya Parmar Sanderao
99 Mrs. Lehribai Chaganlal Achalchand ji Lobh Goutra Khivandi
100 Sh. Ashok kumar ji Chaganlal Anchalchand ji Lobh Goutra Khivandi
101 Sh. Shantilal Kapoor chand ji Chamunderi Wale Sheoganj
102 Sh. Narpat chand Keshrimal ji Koselao
103 Sh. Babulal Tarachand ji Muthaliya Rani Gaon
104 Mrs. Sushila ben Babu lal ji Muthaliya Rani Gaon
105 Sh. Ratanchand Kapoor Chand ji Parivar Sheoganj
106 Sh. Ratanchand Kapoor Chand ji Parivar Sheoganj
107 Let Shri Sh. Ghenmal ji Vanaji Lobh Goutra Chouhan Khivandi
108 Let Parvatibai Ghenmal ji Lobh Goutra Chouhan Khivandi
109 Sh. Sukhraj Ghenmal ji Vanaji Lobh Goutra Chouhan Khivandi
110 Mrs. Vimlaben Sukhraj ji Lobh Goutra Chouhan Khivandi
111 Sh. Bhurmal ji Sheshmal ji Sakriya Takhtgarh
112 Mrs. Sumtibai bhurmal ji Sakriya Takhtgarh
113 Sh. Kishor kumar Bhurmal ji Sakriya Takhtgarh
114 Mrs. Ramilaben Kishorkumar ji Sakriya Takhtgarh
115 Sh. Saremal ji Bhikhaji Sakriya Takhtgarh
116 Mrs. Bhuribai Shivdanmal ji Sheoganj
117 Sh. Mulchand Shivdanmal ji Sheoganj
118 Let Shantibai w/o Sh. Virchand ji Bhera ji Borana Rathod Juna Joghapura
119 Sh. Dalpatraj Amrutlal ji Khichiya Sheoganj
120 Sh. Bhabutmal vanaji Lobh Goutra Chouhan Khivandi
121 Ashok Kumar Pukhraj ji (Laxmi Jewellers) Takhtgarh
122 Ashok Kumar Pukhraj ji (Laxmi Jewellers) Takhtgarh
123 Sh. Prakashraj Poonamchand ji Chouhan Sheoganj
124 Let matru shri Tarabai Prakashraj ji Chouhan Sheoganj
125 Mrs. Chanchal Ben MahendraKumar Rajmal ji Gool Sheoganj
126 Sh. Champalal Aaidanmal ji Pratap ji Takhtgarh
127 Sh. K. C. Jain Khivandi
128 Mrs. Let Fulibai Kapoorchand ji Sathiya Pariwar Sheoganj
129 Sh. Heerachand Jawanmal ji & Co. Banglore
130 Sh. Chagalal Pratap ji Shobhawat Valdriya Khivandi
131 Sh. B. B. Shangvi Takhtgarh
132 Sh. Heerachand Magraj ji Ashaben Chovtiya Koselao